fbpx

Προγραμματισμένα σεμινάρια

Εκτύπωση

Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης - ACTA Πιστοποίηση CSMA

Ημ/νία Έναρξης:
Ιαν 25, 2021
Κωδικός:
AS - 208
Επίπεδο:
Basic
Θέσεις:
18
Εκπαιδευτής:
Τιμή:
600,00 EUR
Περιοχή:

Περιγραφή

ΣΚΟΠΟΣ
Το σεμινάριο στοχεύει στην ουσιαστική εκπαίδευση Γραμματέων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης και ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης και οργάνωσης της επιχείρησης, στην επίλυση προβλημάτων και,σαφώς, στην αποτελεσματική ανάληψη πρωτοβουλιών. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες θα προετοιμαστούν προκειμένου να αποκτήσουν όλες τις απαιτούμενες επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για να πιστοποιηθούν από τον τεχνοβλαστό ACTA του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται στους χώρους της σχολής μας. Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation.
ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Σε στελέχη Γραμματείς, σε Γραμματείς όλων των επιπέδων και κατηγοριών & σε Διοικητικά στελέχη και υπάλληλους οργανισμών, επιχειρήσεων, τραπεζών, Δημόσιου τομέα, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η Σύγχρονη Γραμματέας Διοίκησης 12 ΩΡΕΣ
      • Γνωριμία. Ο ρόλος: καθήκοντα, Δεοντολογία & Ηθική.
      • Ικανότητες και δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης
      • Τύποι πελατών και χειρισμός παραπόνων
      • Διαχείριση προϊσταμένων: διαφωνία, follow up αποφάσεων διοίκησης, η συμβολή της Γραμματέως στη βελτίωση του προγραμματισμού του προϊσταμένου της, συναντήσεις, συσκέψεις, ταξίδια
      • Η διαχείριση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών
      • Συναλλακτική Ανάλυση Συμπεριφοράς, ΝLP, "The boss behind the boss".
      • Τρόποι και μέσα επικοινωνίας: διαχείριση των κρίσεων, οι βασικές αρχές της διαχείρισης κρίσεων, πρακτικές μείωσης εντάσεων & συγκρούσεων
      • Οι Δημόσιες Σχέσεις: στοιχεία που αναβαθμίζουν την εικόνα της Εταιρείας, τρόποι και μέσα επικοινωνίας, διαμόρφωση σχέσεων με πελάτες, προμηθευτές, media κ.α.

Οργάνωση Γραφείου 8 ΩΡΕΣ
      • Βασικές αρχές της οργάνωσης γραφείου
      • Προγραμματισμός ημερήσιας εργασίας P.A.
      • Καθορισμός προτεραιοτήτων O.O.D.A.
      • Σύγχρονα Εργαλεία Διαχείρισης Εκκρεμοτήτων - Προγραμματισμού
      • Διαχείριση χρόνου, προτεραιότητες & τεχνικές αντιμετώπισης αναβλητικότητας: ο ρόλος του multitasking
      • Η διαχείριση του σημαντικού & του επείγοντος: οριοθετώντας την σχέση μεταξύ επείγοντος & σημαντικού σε σχέση με το επείγον & ΜΗ σημαντικό.
      • Η διαχείριση της πληροφορίας
      • Έννοια Αρχείου, δημιουργία αρχείου συστήματα αρχειοθέτησης, κανόνες αρχειοθέτησης, ταξινόμηση – ταξιθέτηση
      • Προτεινόμενα αρχεία επιχείρησης, εκκαθάριση αρχείου
      • Αρχείο Εμπιστευτικών Πληροφοριών

 Ηλεκτρονική Οργάνωση Γραφείου 6 ΩΡΕΣ
      • Χρήση G-MAIL & GOOGLE CALENDAR
      • Χρήση προγραμμάτων ελέγχου ορθογραφίας και μετάφρασης
      • Χρήση Eργαλείων Μετάφρασης: SYSTRAN - GOOGLE TRANSLATE - WORLD LINGO TRANSLATE
      • Online υπηρεσία μετατροπής αρχείων
      • Κρυπτογράφηση Αρχείων & Φακέλων
      • Μεταφορά μεγάλων αρχείων με WETRANSFER & DROPBOX
      • Διαθεσιμότητα γραφείου από οπουδήποτε, απομακρυσμένη πρόσβαση και Online Office, Τηλεδιασκέψεις
      • Skype - Team Viewer - Google Drive
      • Χρήση κωδικών (passwords) και Ηλεκτρονική υπογραφή
      • Χρήση Μηχανών Αναζήτησης

 Αλληλογραφία 4 ΩΡΕΣ
      • Βασικά χαρακτηριστικά εγγράφου
      • Μορφή και εμφάνιση εγγράφου
      • Αρχές και μέθοδοι για αποτελεσματική συγγραφή κειμένων
      • Συγγραφή κειμένων
      • Πρακτικές υποδείξεις επανεξέταση - επιμέλεια - διόρθωση κειμένου
      • Πηγές πληροφόρησης και βοηθήματα
      • Είδη εγγράφων
      • Σύνταξη επαγγελματικών επιστολών, το ύφος, τα μέρη & τα είδη της επιστολής, αρχές γραπτής επικοινωνίας
      • Συγγραφή επαγγελματικών επιστολών, διαχείριση επαγγελματικών e-mail
      • Εμπορική Αλληλογραφία

Προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης CSMA, 15 ώρες

 • Θεσμοθέτηση Τομέα Γραμματείας & Επαγγέλματος Γραμματέων στην Ελλάδα
 • Σχεδιασμός Γραμματείας Διοίκησης
 • Οργάνωση Γραμματείας Διοίκησης
 • Διεύθυνση Γραμματείας Διοίκησης
 • Έλεγχος γραμματείας Διοίκησης και Λογοδοσία
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
45 ΩΡΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
 Το σεμινάριο είναι πιστοποιημένο από την ACTA (Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης).

Το σχήμα πιστοποίησης φέρει την ένδειξη Certified Secretaries Management Assistants (CSMA) - Πιστοποιημένος Γραμματέας Βοηθός Διοίκησης, είναι μοναδικό και διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό με το πιστοποιητικό αρ. 594. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το εν λόγω πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών - μελών της European Cooperation for Accreditation.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Σεμινάριο προσφέρεται με φυσική παρουσία σε τμήμα και με e-learning μέσω της υπερσύγχρονης ηλεκτρονικής μας πλατφόρμας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται με σύγχρονα εποπτικά μέσα, παρουσιάσεις, video, ασκήσεις και το «Εγχειρίδιο Αποτελεσματικής Επιμόρφωσης Γραμματέων Βοηθών Διοίκησης» της ΓΚΙΟΥΡΔΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗΣ και INTERACTIVE BOOKS, που είναι εγκεκριμένο από την ACTA.


Επίσης προσφέρεται για στελέχη επιχειρήσεων με χρήση του 0,24% του ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ.

 

Προγραμματισμένο Τμήμα

E-learning

Ιδιαίτερο Μάθημα

Tailor Made σε επιχειρήσεις

ΠΑΡΟΧΕΣ
 • Δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με ατομικούς κωδικούς
 • Πλούσιο υλικό ανά μάθημα που γίνεται συνεχώς update
 • Υποστηρικτικό υλικό ανά μάθημα (video – case studies – βιβλιογραφία κλπ)
 • Βιντεοσκοπημένες διαλέξεις μαθημάτων Τα videos καθιστούν το συγκεκριμένο πρόγραμμα μια εξαιρετική επιλογή, γιατί αφομοιώνετε τις γνώσεις καλύτερα.
 • Δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας μέσω της εκπ.πλατφόρμας με τον εισηγητή για την επίλυση αποριών.
 • Όλα τα test & οι εξετάσεις γίνονται ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή σας με άμεση ενημέρωση για την επίδοσή σας & επισήμανση τυχόν λανθασμένων απαντήσεων.
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
                                                                          
INTRO VIDEO CLIP ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Διαθέσιμα αρχεία για λήψη


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος: Σεμινάριο Γραμματέας Διοίκησης - ACTA Πιστοποίηση CSMA

Τιμή μονάδας

Πληροφορίες Συμμετέχοντα

Στοιχεία Επικοινωνίας

Συμφωνώ με τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική απορρήτου της Future Business School *

* υποχρεωτικό

Επιλεγμένες ετικέτες

Online Αίτηση Συμμετοχής

Online Αίτηση Συμμετοχής

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ